Jak zostać tłumaczem języka czeskiego?

Tłumacz języka czeskiego

Język czeski należy do grupy języków słowiańskich. Chociaż Czechy sąsiadują z Polską, to jednak różnice językowe są bardzo duże. Bez znajomości podstaw tego języka, trudno będzie w pełni porozumieć się z osobami mówiącymi po czesku. Tym bardziej, jeśli mamy do czynienia z konieczności tłumaczenia specjalistycznych dokumentów czy tekstów w tym języku. Do zadań tego rodzaj niezbędny nam będzie tłumacz języka czeskiego, który bez problemu dokona przekładu dokumentu bez względu na specyfikę treści.

Aby zostać tłumaczem i móc zajmować się przekładem tekstów, szczególnie w przypadku ważnych dokumentów urzędowych, niezbędne jest podejście do egzaminu uprawniającego do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka czeskiego. Egzamin taki jest koordynowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym języka czeskiego?

Warunki, jakie musi spełnić osoba pretendująca do wykonywania zawodu tłumacza języka czeskiego (a także każdego innego języka obcego), określone są w wymogach Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Kandydatem na tłumacza przysięgłego może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie lub jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA lub obywatelstwo innego państwa na zasadach określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej. Osoba taka musi znać język polski i język obcy, w tym przypadku czeski, a także posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może być karana za przestępstwa umyślne, skarbowe czy za nieumyślne przestępstwa w zakresie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Oczywiście kandydatami na tłumacza przysięgłego języka czeskiego są osoby, które ukończyły studia wyższe.

Pierwszym krokiem w drodze do kariery tłumacza przysięgłego jest złożenie wniosku o wyznaczenie terminu egzaminu na tłumacza przysięgłego. Po zdaniu egzaminów ustnych i pisemnych można oczekiwać na ustalenie przez Ministra Sprawiedliwości terminu zaprzysiężenia, które najczęściej odbywa się dwa razy do roku – wiosną i jesienią. Podczas zaprzysiężenia następuje ustne złożenie ślubowania, a każdy tłumacz przysięgły otrzymuje świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego oraz potwierdzenie wpisania do rejestru, które zawiera indywidualny numer tłumacza przysięgłego.