Czy pisma procesowe podlegają tłumaczeniom z języków obcych?

tłumaczenie pisma

Pisma procesowe są dokumentami dotyczącymi postępowania sądowego z powództwa cywilnego. To pozwy, wnioski, apelacje, odwołania, ugody, pełnomocnictwa, oświadczenia i wiele innych, czyli wszystkie dokumenty, które przedstawiają stanowiska stron. Kodeks postępowania cywilnego bardzo dokładnie określa, jakie kryteria edytorskie i formalne muszą spełniać, by mogły być wzięte pod uwagę przez sąd. A co z pismami procesowymi w obcym języku?

Rola tłumacza w regulacjach procesowych

Kodeks karny, ani żaden przepis z zakresu postępowania karnego, cywilnego, administracyjnego, sądowo-administracyjnego i podatkowego nie definiuje słowa „tłumacz”. Potocznie jest to osoba, która dzięki znajomości co najmniej dwóch języków dokonuje przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego z języka źródłowego na język docelowy. Udział tłumacza w  regulacjach procesowych traktowany jest jako możliwość usunięcia przeszkody w  przesłuchaniu, rozumienia czynności lub oświadczenia procesowego osoby niewładającej w sposób dostateczny językiem polskim, osoby głuchej lub niemej, a także rozumienia treści dokumentu. Pomoc tłumacza ma na celu zagwarantowanie prawa do rzetelnego procesu, które przewiduje Konstytucja. Korzystanie w postępowaniu sądowym z pomocy tłumacza jest traktowane jako uprawnienie przysługujące stronie. Tłumacz w regulacjach procesowych traktowany jest jako osoba, bez której nie jest możliwe skuteczne prowadzenie postępowania dowodowego. Do obowiązków tłumacza podczas tłumaczenia pism procesowych należy wykonywanie powierzonych zadań ze szczególną starannością i bezstronnością, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa oraz zachowanie w tajemnicy faktów i okoliczności, z którymi zapoznał się w związku z tłumaczeniem. Z tego powodu bardzo ważny jest wybór profesjonalnego biura tłumaczeń.

Czy istnieje konieczność tłumaczenia pism procesowych?

W procesie cywilnym można dołączać uwierzytelnione tłumaczenia dokumentów w języku obcym, ale nie ma tutaj przymusu. Nie wszystkie pisma procesowa muszą być tłumaczone – ostatecznie to sędzia przewodniczący podejmuje decyzję, czy tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego będzie konieczne. Sąd nie zawsze żąda, aby sporządzony w języku obcym dokument był przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. Jeśli udział tłumacza będzie niezbędny, należy pamiętać, że nie ma on obowiązku wykonywania tłumaczenia na podstawie oryginału dokumentu. Tłumaczenie może zostać wykonane na podstawie kopii. Na sporządzonych tłumaczeniach i odpisach pism tłumacz przysięgły musi jednak stwierdzić, czy sporządził je z oryginału, czy też z tłumaczenia lub odpisu, oraz czy tłumaczenie lub odpis jest poświadczony i przez kogo.